Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie"

Wersja do wydruku   

Termin XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” Zarząd ustala na dzień 4 września 2010 (pierwsza sobota września) godz.12,oo w  Domu Technika ( siedziba NOT ) w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9 (obok Opery, pomnika czerwca 1956 i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - ok. 1 km od Dworca Głównego PKP.

Zgodnie ze statutem członkowie Stowarzyszenia otrzymają pisemne powiadomienie o terminie i miejscu zebrania.

 

Statut nigdy nie określał, że Walne Zgromadzenie musi być połączone ze Zjazdem członków. Praktyka taka wynikała z wygody łączenia tych dwóch rzeczy.

W rozdziale IV Art.. 8 p. i p.2 Statutu Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” określono zagadnienia związane z kompetencjami Walnego Zgromadzenia oraz zwoływaniem Walnego Zgromadzenia. Zebranie członków powinno odbyć się nie rzadziej niż raz do roku.

PROGRAM Walnego Zgromadzenia

1.    Otwarcie obrad.

2.    Sprawdzenie ilości obecnych członków Stowarzyszenia na sali zgodnie z listą podpisaną listą obecności XI Zwykłego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”. Stwierdzenie kworum.

3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Wybór protokolanta.

6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

7.    Sprawozdanie Zarządu Głównego za rok budżetowy 01.01.2009-31.12.2009.

8.    Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”.

9.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej za kadencje 2006 - 2010

10. Dyskusja i głosowanie Uchwały nr 1 – dotyczącej przyjęcia absolutorium

11. Dyskusja i głosowanie Uchwały nr 2 – dotyczącej przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego za rok 2009.

12. Przedstawienie propozycji zmian w statucie dotyczących nowelizacji Ustawy o OPP

13. Dyskusja i głosowanie Uchwały nr 3. – dotyczącej zmian w statucie

14. Wystąpienie ustępującego Prezesa Zarządu Głównego

15. Wybór komisji skrutacyjnej.

16. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego na kadencje 2010 -2013

17. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej na kadencje 2010-2013

18. Wybory członków Zarządu.

19. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.

20. Dyskusja i głosowanie Uchwały nr nr 4 – dotyczącej składu wybranego Zarządu Głównego

21.  Dyskusja i głosowanie Uchwały nr nr 5 – dotyczącej składu wybranej Komisji Rewizyjnej

22. Wolne wnioski.

23. Zakończenie obrad . Orientacyjny czas zebrania ok. 1,5 godzi

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI