Polacy niezadowoleni z opieki zdrowotnej

Wersja do wydruku   
46% Polaków jest niezadowolonych z opieki zdrowotnej w Polsce - wynika z najnowszego raportu CBOS. Podobny jest odsetek niezadowolonych z jakości opieki zdrowotnej (47%), a jeszcze więcej ankietowanych (56%) źle ocenia funkcjonowanie publicznego systemu ochrony zdrowia.
Na pytanie o ogólną ocenę opieki zdrowotnej w naszym kraju zdecydowane niezadowolenie wyraziło 19% ankietowanych, natomiast "raczej niezadowolonych" było 27%. Zdecydowane zadowolenie z opieki zdrowotnej zadeklarowało tylko 2% respondentów, a "raczej zadowolonych" było 25%. Ponad jedna czwarta ankietowanych nie wyraziła zdecydowanej opinii - aż 24% wybrało odpowiedź "ani zadowolony, ani niezadowolony", natomiast 4% - opcję "trudno powiedzieć".

CBOS porównał opinie Polaków z wynikami podobnego badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonuje system publicznej ochrony zdrowia (National Health Service). Wśród Brytyjczyków przeważały pozytywne opinie - aż 17% ankietowanych było zdecydowanie zadowolonych, a 43% raczej zadowolonych z opieki zdrowotnej, odsetek zdecydowanie niezadowolonych wynosił 9, a raczej niezadowolonych - 19, mieszane uczucia wyraziło 13% ankietowanych, a pozostałe 1% nie wyraziło żadnej opinii.

W badaniu CBOS ankietowani odpowiadali również na pytanie o ocenę jakości opieki zdrowotnej. Opinie w tej kwestii były podobne do oceny ogólnej wyrażonej w pierwszym pytaniu: zdecydowane niezadowolenie deklarowało 14% ankietowanych, niezadowolenie - 33%, zadowolenie - 38%, zdecydowane zadowolenie - 2%, a 13% uznało, że trudno odpowiedzieć na to pytanie.

Respondenci bardzo krytycznie ocenili działalność publicznej ochrony zdrowia - 17% zdecydowanie źle, a 39% raczej źle. Pozytywną ocenę wyraziło 34% ankietowanych, a bardzo pozytywną tylko 2%, natomiast żadnej opinii nie miało 8%.

W badaniu CBOS uwzględniono status społeczny i materialny respondentów, sprawdzono również, czy i jak często korzystali oni ze świadczeń zdrowotnych w okresie 6 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie ankiety. Z danych tych wynika, że najwięcej osób zadowolonych z opieki zdrowotnej jest wśród osób z wykształceniem podstawowym, mieszkańców wsi, najmłodszych i najstarszych badanych, rencistów, emerytów oraz uczniów i studentów, a także wśród gospodyń domowych. Bardziej krytyczni są przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji, pracownicy umysłowi niższego szczebla, osoby pracujące na własny rachunek oraz mieszkańcy największych miast.

W ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż (od marca do początku września) zdecydowana większość ankietowanych (81%) korzystała ze świadczeń medycznych - ze względu na własny stan zdrowia albo stan zdrowia swojego dziecka. Badani korzystali przede wszystkim ze świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (62%), lekarzy specjalistów (40%) i stomatologów (26%) oraz z badań diagnostycznych (36%).

Z usług prywatnych, a więc płatnych, korzystała ponad jedna trzecia badanych - 35%. 28% respondentów korzystało równocześnie ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i oferowanych przez placówki prywatne. Tylko 7% respondentów leczyło się wyłącznie prywatnie. Wśród prywatnych świadczeń medycznych najczęściej wskazywano wizyty u stomatologa (25%) i lekarza specjalisty (17%). Prywatnie leczą się najczęściej osoby lepiej wykształcone i więcej zarabiające, do 54. rż., mieszkańcy większych miast, przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji. Badanie przeprowadzono w dniach 6-9 września 2002 r. na 1235-osobowej grupie dorosłych Polaków. (CBOS)

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI