STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych - program PFRON

Wersja do wydruku   

Od 1 stycznia 2005 roku nastąpiły znaczące i korzystne zmiany w programie STUDENT. Obecnie pełna nazwa programu brzmi: "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" Wśród najważniejszych zmian wymienić należy:

 • obecnie adresatami programu mogą być nie tylko studenci studiów magisterskich, zawodowych i uzupełniających, ale również studenci studiów podyplomowych i doktoranckich, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, a także uczniowie szkół policealnych,
 • podniesione zostały progi maksymalnych średnich miesięcznych dochodów brutto, kwalifikujących do uczestnictwa w programie, do 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (988,80 zł) albo do 150% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samodzielnie gospodarujących (1.236,00 zł),
 • zmienione zostały terminy składania wniosków: od 20 stycznia do 20 lutego dla wniosków obejmujących semestr letni oraz od 20 sierpnia do 20 września dla semestru zimowego.

Materiał informacyjny – program STUDENT

Od 1 stycznia 2005 roku rozpoczyna się realizacja rozszerzonej wersji programu STUDENT. Program realizowany będzie pod nazwą „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są:

 • studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe, 
 • studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, 
 • słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, 
 • uczniami szkół policealnych, 
 • studentami uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, Warunkiem uczestnictwa w programie jest: 
 • posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,
 • w przypadku studentów studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych – zaliczenie co najmniej pierwszego semestru studiów (warunek nie dotyczy studentów uzupełniających studiów magisterskich).

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających: 

 • 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (988,80 zł), 
 • 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących (1.236,00 zł).

Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty:

 • opłaty za naukę, 
 • zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), 
 • dojazdów,
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych,
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć w jednym półroczu pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), co oznacza, że w roku 2005 maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 4.120,00 zł.

Wnioski o przyznanie dofinansowania składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki (filia, wydział lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny) – na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu.

Termin składania wniosków :

 • od 20 stycznia do 20 lutego każdego roku na semestr letni
 • od 20 sierpnia do 20 września każdego roku na semestr zimowy .

Program, procedury realizacji oraz wzór wniosku umieszczone są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI