FEDERACJIA ORGANIZACJI TRANSPLANTACYJNYCH RP - dokumenty

Wersja do wydruku   

26 stycznia br, w Warszawie podczas obchodów Dnia Transplantacji trzy stowarzyszenia pacjentów : Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" skupiajace osoby po transplantacji wątroby,  Stowarzyszenie Transplantacji Serca oraz Stowarzyszenie Osób z Przeszczepionym Narządem "Dar Życia" skupiające osoby po transplantacji nerki podpisały akt założycielski Federacji Organizacji Transplantacyjnych RP.

Federacja jest otwarta na wszystkie Stowarzyszenia i organizacje działające w środowisku osób po przeszczepie jak również organizacje popierające idee transplantacji.

Poniżej publikujemy treść aktu załozycielskiego oraz statut FOTu RP.


AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Federacji Organizacji Transplantacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej

§1

Niżej wymienieni przedstawiciele organizacji transplantacyjnych, posiadający zgodnie ze swoimi statutami uprawnienia do składania oświadczenia woli w imieniu swoich stowarzyszeń, oświadczają, że ustanawiają federację, pod nazwą “Federacja Organizacji Transplantacyjnych RP"

§2

Siedzibą Federacj i jest miasto stołeczne Warszawa

§3

Federacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Do Federacji mogą wstępować organizacje zajmujące się problematyką transplantacji narządów - w szczególności zrzeszające osoby żyjące z przeszczepionym narządem

§5

Komitet Założycielski przeprowadzi rejestrację FOT RP w Krajowym Rejestrze Sądowym a także doprowadzi do poszerzenia składu Federacji o organizacje transplantacyjne, nie uczestniczące w akcie założycielskim

§6

Do pierwszego Kongresu FOT, federacją kieruje Komitet Założycielski — w składzie jak na stronie 2 niniejszego aktu.. Komitet zobowiązany jest do zwołania Kongresu w terminie najdalej do l roku od daty rejestracji w KRS.

Warszawa dnia 26.01.2005 r 

pieczęcie złożyli:

  • Stowarzyszenie Transplantacji Serca Zarząd Główny - podpisy Prezes Zarzadu - Tadeusz Bujak i V-ce Prezes Zarządu - Wojciech Skubiszak
  • Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą "Życie po przeszczepie" Zarzad Główny  - podpis Prezes Stowarzyszenia - Krzysztof A. Pijarowski
  • Stowarzyszenie Osób z Przeszczepionym Narządem "Dar Życia" - podpis Ryszard Kozłowski

_________________________________________________

STATUT FEDERACJI ORGANIZACJI TRANSPLANTACYJNYCH RP

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Federacja Organizacji Transplantacyjnych Rzeczpospolitej Polskiej zwana, dalej FOT RP jest związkiem organizacji transplantacyjnych działających w Polsce na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. FOT RP zrzesza podmioty prawne, które działają na rzecz ruchu transplantacyjnego.

§ 2.

1. Terenem działania FOT RP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz krajowych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

1. FOT RP jest organizacją samorządową i posiada osobowość prawną.

2. FOT RP używa symboli, pieczęci i pieczątek według wzorów ustalonych przez władze federacji,

3. Symbole i nazwa podlegają ochronie prawnej.

4. FOT RP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia określonych spraw i zadań może zatrudniać pracowników.

§ 4.

1. FOT RP może nawiązywać łączność i współpracę z organizacjami istniejącymi za granicą, a mającymi podobne cele.

2. FOT RP może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.

§ 5.

Czas działalności FOT RP nie jest ograniczony.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6.

Celami FOT RP są:

1. Promocja w społeczeństwie darowania organów. Rozwijanie idei leczenia metodą transplantacji ,

2. Umożliwianie wymiany informacji pomiędzy różnymi członkami federacji pod kątem lepszego poznania nowych rozwiązań w zakresie rekonwalescencji i rehabilitacji osób po transplantacji

3. Wspieranie ośrodków transplantacyjnych

4. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej osób po transplantacji narządów

5. Reprezentowanie środowiska osób po transplantacji narządów wobec władz państwowych i samorządowych Federacja jest organizacją niedochodową (non-profit).

§ 7.

Cele FOT RP będą realizowane poprzez:

1. Współdziałanie z administracja państwową i samorządową; polskimi i zagranicznymi instytucjami medycznymi i naukowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

2. Prowadzenie działalności upowszechniającej, wydawniczej i badawczej,

3. Inicjowanie i organizowanie sesji, konferencji, sympozjów krajowych i zagranicznych,

4. Współdziałanie z mediami.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

Członkowie FOT RP dzielą się na:

a. zwyczajnych

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym federacji może być organizacja, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do FOT RP i zostanie przyjęta przez Radę Krajową.

2. Członek zwyczajny jest reprezentowany w FOT RP przez osoby upoważnione przez daną organizację.

3. Członek zwyczajny ma prawo: a. wybierać i być wybieranym do władz FOT RP, b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności władz FOT RP, c. korzystać z pomocy i urządzeń FOT RP na zasadach ustalonych przez władze FOT RP,

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a. przestrzegania postanowień Statutu FOT RP,

b. uczestniczenia w działalności FOT RP,

c. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala Rada Krajowa FOT RP.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca FOT RP pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do FOT RP i zostanie przyjęta przez Radę Krajową

2. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność FOT RP i jego władze w zadeklarowany przez siebie sposób.

3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach Rady Krajowej i uczestniczenia w Kongresach.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może być organizacja lub osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów FOT RP. Godność ta jest nadawana przez Kongres na wniosek Rady Krajowej.

2. Członek honorowy będący organizacją lub inną osobą prawną jest reprezentowany w Radzie Krajowej przez upoważnione osoby, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną jej statutem.

3. Członek honorowy będący osobą fizyczną może być zwolniony przez Radę Krajową z płacenia składek.

4. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach Rady Krajowej i uczestniczenia w Kongresach.

§ 12.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia przez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.

2. Likwidacji osoby prawnej poprzez pisemne zawiadomienie.

3. Pozbawienie członkostwa uchwałą Rady Krajowej FOT RP.

4. Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym.

§ 13.

Utrata członkostwa nie zwalnia z uregulowania zobowiązań finansowych wobec FOT RP ( z wyjątkiem § 12 pkt 4.).

§ 14.

Rada Krajowa ma prawo z ważnych przyczyn zawiesić członka w jego prawach do czasu pojęcia decyzji przez Kongres FOT RP.

IV. WŁADZE FOT RP

§ 15.

Władzami FOT RP są:

1. Kongres,

2. Rada Krajowa,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 16.

Wyboru Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Kongres.

§ 17.

Kadencja władz FOT RP trwa 3 lata.

§ 18.

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz FOT RO zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

2. Uchwały kongresu zapadają większością głosów na zgromadzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym na ten dzień, w przypadku gdy w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana do podjęcia uchwały liczba uprawnionych do głosowania,

3. Można być członkiem tylko jednej z władz wymienionych w § 15 pkt. 2, 3 i 4..

V. KONGRES

§ 19.

1. Najwyższą władzą FOT RP jest Kongres.

2. Kongres zwyczajny jest zwoływany co roku przez Radę Krajową FOT RP. Kongres Nadzwyczajny zwołuje Rada Krajowa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych FOT RP.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu Rada Krajowa zawiadamia wszystkich członków (delegatów) co najmniej 21 dni przed wyznaczoną datą.

4. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu FOT RP jako federacji i przeznaczeniu jej majątku.

5. W Kongresie mogą uczestniczyć delegaci organizacji, które mają na bieżąco opłacone składki członkowskie.

§ 20.

Do uprawnień Kongresu należy:

1. uchwalenie Statutu,

2. uchwalenie regulaminów działania władz wymienionych w § 15 pkt 2, 3 i 4,

3. uchwalenie kierunków i programów działania,

4. wybór i odwołanie prezesa Rady Krajowej,

5. wybór i odwołanie członków Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego,

6. udzielanie absolutorium Radzie Krajowej lub poszczególnym jej członkom, ustalanie na wniosek Rady Krajowej wysokości składki członkowskiej.

VI. RADA KRAJOWA

§ 21.

1. Rada Krajowa reprezentuje FOT RP i kieruje jego pracami.

2. W skład Rady Krajowej wchodzą z urzędu prezesi zrzeszonych organizacji.

3. Ilość wybieralnych członków Rady Krajowej, na kolejną kadencję, określa Kongres na wniosek ustępującej Rady.

§ 22.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Krajowej odbywa się w czasie obrad Kongresu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Krajowa wybiera wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,

3. Do składania ważnego oświadczenia woli w imieniu Rady Krajowej wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady, w tym prezesa lub wiceprezesa, a w sprawach majątkowych trzech prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

§ 23.

Do obowiązków i uprawnień Rady Krajowej należy:

1. Kierowanie działalnością FOT RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem i uchwałami Kongresu,

2. Opracowywanie rocznych budżetów federacji i planów pracy Rady Krajowej,

3. Zwoływanie i przygotowywanie Kongresu,

4. Nadzorowanie działań własnych instytucji.

§ 24.

Pracami Rady Krajowej kieruje prezes lub wiceprezes.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 25.

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności FOT RP i składa się z 3-5 członków wybranych przez Kongres.

§ 26.

1. Pierwsze posiedzenie odbywa się w czasie obrad Kongresu.

2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą (wg własnego uznania) uczestniczyć w posiedzeniach rady Krajowej, o których powinni być powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 27.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie prac Rady Krajowej pod względem zgodności ze Statutem, uchwałami Kongresu i prawem ogólnym.

2. Składanie sprawozdań ze swojej działalności,

3. Zgłaszanie w czasie Kongresu wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej.

VIII. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 28.

Sąd Koleżeński jest wewnętrznym organem Rady Krajowej i składa się z 3-5 członków wybranych przez Kongres.

§ 29.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sądu Koleżeńskiego odbywa się w czasie obrad Kongresu,

2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego,

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą (w uzasadnionych przypadkach) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Krajowej.

§ 30.

Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu,

2. Rozpoznanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami FOT RP,

3. Orzekanie o zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz FOT RP ze Statutem,

4. Składanie Kongresowi sprawozdań ze swojej działalności.

5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego winny być protokołowane.

§ 31.

Rada Krajowa, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, których kadencja się zakończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz i zobowiązane są do protokolarnego przekazania dokumentacji i majątku.

IX. MAJĄTEK

§ 32.

1. Majątek FOT RP stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i fundusze,

2. Na fundusze składają się

a. składki członkowski ( w tym członków wspierających),

b. dotacje, subwencje, zapisy i nawiązki

c. spadki, darowizny, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych itp.

d. dotacje instytucji rządowych i samorządowych.

3. Fundusze mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe.

X. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FOT RP

§ 33.

Zmiany statutu uchwalane są przez Kongres na wniosek Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych. Wnioski w sprawie zmian w statucie winny wpłynąć do Rady krajowej na 3 miesiące przed Kongresem.

§ 34.

Uchwała w sprawie zmian w statucie podejmowana jest przez Kongres większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie – 2/3 członków uczestniczących.

§ 35.

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania FOT RP podejmuje Kongres na wniosek Rady Krajowej lub 1/3 członków – zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną

2. Majątek rozwiązanego FOT RP zostanie przeznaczony na cele społeczne – zgodnie z uchwałą Kongresu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. 2. Statut niniejszy – po podpisaniu przez założycieli, wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI