UWAGA NA GRYPĘ

Wersja do wydruku   

Szanowni Państwo,

Chciałabym przedstawić Państwu informacje dotyczące grypy:

Z przykrością należy stwierdzić, że część polskiego społeczeństwa lekceważy sobie skutki zdrowotne i ekonomiczne jakie powoduje zakażenie spowodowane przez wirus grypy, czego dobitnym przykładem jest fakt, że z darmowych szczepień w Warszawie, jakie Władze Miasta zaoferowały mieszkańcom po 65 roku życia skorzystało zaledwie około 41% uprawnionych osób.

Teraz stało się to, czego wszyscy się obawialiśmy izolujemy już wirus grypy w Polsce wzrost liczby chorych to jedynie kwestia czasu. Na szczęście, aby się jej ustrzec nie jest jeszcze za późno. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się nie zaszczepił, może to zrobić nawet w styczniu, lutym czy nawet marcu.

Serdecznie Państwa pozdrawiam Prof. dr hab. Lidia B. Brydak

 Prof. dr hab. Lidia B. Brydak - Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy Członek European Scientific Working group on Influenza (ESWI)Członek European Vero Cell Influenza Vaccine Advisory Cou

Zobacz także kilka słów o grypie>


 Grypa jest wirusową chorobą zakaźną, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Grypa jest jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań oraz umieralności ludzi, powodując jednocześnie ogromne straty ekonomiczne. Zachorowania na grypę w sposób znaczący wpływają na gospodarkę każdego kraju, bowiem związane są z ogromnymi wydatkami zarówno z perspektywy społecznej, płatnika, pracodawcy, jak również z perspektywy pacjenta.

Cele szczepień

Liczne badania farmakoekonomiczne, analizujące korzyści ekonomiczne wynikające ze szczepień przeciw grypie wykazują, że jest to postępowanie o wysokim współczynniku koszt/efektywność, szczególnie w populacji osób starszych. Szczepienia przeciwko grypie dzieci oraz osób czynnych zawodowo dają wymierne korzyści ekonomiczne.

Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, czy zapalenie mózgu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Poza aspektem klinicznym istotne jest to, że powikłania te generują nieporównywalnie większe koszty w porównaniu z samym zaszczepieniem.

Wyniki z danych zbieranych przez ponad 6 sezonów wskazują, że szczepienia przeciwko grypie są związane ze znaczącą redukcją hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych i przypadków śmierci wśród osób starszych. Podobne wyniki zostały zaobserwowane dla podgrup z małym, średnim i wysokim ryzykiem. Szczepienia powodują również znaczną redukcję kosztów. Te obserwacje są zgodne z rezultatami badań przeprowadzonych w innych krajach i w innych sezonach.

Dzieci

Uważa się, że bardzo małe dzieci są szczególnie narażone na wystąpienie powikłań grypy wymagających hospitalizacji. Zapadalność na grypę wśród dzieci poniżej 15 lat jest wysoka, i aczkolwiek dzieci w wieku 5-14 lat mają mniej poważnych powikłań i hospitalizacji niż dzieci w wieku 0-4 lata, ilość przypadków jest znacząca. Dzieci zazwyczaj nie są brane pod uwagę w aspekcie corocznych szczepień przeciwko grypie, chyba że należą do grup wysokiego ryzyka z powodu chorób przewlekłych, takich jak np. astma, cukrzyca, czy choroby serca, które zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych powikłań grypy.

Powikłania grypy u dzieci

Najczęściej występuje ostre zapalenie uszu, które może prowadzić do częściowej utraty słuchu lub głuchoty. Zapalenie oskrzelików u niemowląt i małych dzieci. Zapalenie płuc wywołane przez wirus grypy lub zapalenia płuc wywołane przez bakterie - najczęściej gronkowce złociste, paciorkowce oraz Hib. Mogą wystąpić drgawki gorączkowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (bóle brzucha, wymioty, biegunka), zapalenie mięśnia sercowego oraz inne infekcje w tym angina paciorkowcowa. Szczególnie niebezpieczne są powikłania ze strony układu nerwowego: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wylewy podpajęczynówkowe, śpiączkowe zapalenie mózgu, a nawet ostre psychozy. Trzeba pamiętać, że w przebiegu grypy dochodzi do zaostrzenia już istniejących chorób np: astmy, mukowiscydozy. W 2002 roku Amerykański Komitet Doradczy d/s Szczepień uznał dzieci zdrowe w wieku od 6 do 24 miesięcy za grupę dużego ryzyka hospitalizacji z powodu grypy i zalecił szczepienie przeciwko grypie.

Dorośli czynni zawodowo

Szczepienie przeciw grypie w grupie zawodowo czynnych dorosłych jest działaniem związanym z korzystnym współczynnikiem koszty/efektywność, przynajmniej z perspektywy pracodawcy. Ściśle związana z zapadalnością jest ilość straconych dni roboczych z powodu zachorowania na grypę spowodowanego brakiem szczepień.

Osoby starsze

Osoby w wieku podeszłym znajdują się w grupie najwyższego ryzyka poważnych powikłań grypy takich jak wtórne, bakteryjne zapalenie płuc oraz zaostrzenie współistniejących chorób przewlekłych prowadzących do hospitalizacji lub nawet zgonu. Z tego względu należy brać tę grupę populacji pod uwagę jako jedną z priorytetowych grup poddawanych szczepieniom.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI